سايت شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

خانه |نشريه | ارتباط| مديريت

 

صندوق پست الكترونيك سردبير سايت:

mehrdad_b_mahmoodi   [at]    yahoo.com

دكتر مهرداد ب. محمودي

 

صندوق پست الكترونيك مسوول فني و به روز رساني سايت:

alirezatayari      [at]    gmail.com

عليرضا طياري

 

مدير سايت شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان: دكتر مهرداد ب.محودي

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

version 3.0 Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com

 

Locations of visitors to this page